1.    Účastníci a účel setkání

   Na pozvání Eurocontrol se na počátku října tohoto roku sešli v bruselské centrále zástupci leteckých společností, pilotních asociací, organizací poskytující letové provozní služby, ale i technických universit z celého světa, aby si spolu s představiteli leteckých úřadů a policisty vyměnili aktuální zkušenosti a informace týkající se moderního fenoménu ovlivňujícího bezpečnost letecké dopravy, kterým je zneužívání zdrojů laserového paprsku k ozařování letadel za letu nejen v blízkosti letišť, ale jak poslední záznamy ukazují i za letu v cestovní hladině.

2.    Program jednání

   Na úvod jednání byli účastníci seznámeni s navrhovanými aktualizacemi ICAO Annex11 a Annex14, ve kterých se definují ochranné prostory letových koridorů, tzv. Laser Beam Free Flight Zones.

   Paní Dragica Stankovič ve svém úvodním vstupu upozornila, že současná statistika Eurocontrol registruje cca 1.1 případu/10.000 letů (rok 2010). Zejména pak značný nárůst registruje Eurocontrol mezi lety 2009 a 2010.

01.jpg

EVAIR Bulletin No.6, Eurocontrol

 

   Zástupce amerického FAA představil účastníkům informační video o účincích laserového paprsku na letoun a seznámil v krátkosti s obsahem FAA-AC 70-2 (informační oběžník pojednávající o laserových útocích na letadla). Nadnesl také otázku, zda nárůst počtu došlých hlášení o zásahu letadla laserovým paprskem je skutečně dán prostým nárůstem počtu případů, nebo zda jde i o důkaz hlubšího povědomí leteckého personálu o tomto jevu. Každopádně statistiky rok od roku registrují vyšší počet případů. Zajímavou myšlenkou pro jednoznačnější přístup soudů k projednávání případů, kdy byl pachatel zajištěn a souzen je návrh registrovat „total number of  passengers endangered…“, což umožní lépe kvantifikovat „obecné ohrožení“. Následný bezprostřední zásah proti narušiteli je zásadním opatřením pro zajištění bezpečnosti.

   Výše uvedené stanovisko potvrdili i zástupci londýnské Metropolitan Police, kteří registrují mezi lety 2007 a 2011 nárůst případů z 30ti na 1700. Strategickou „zbraní“ proti narušitelům jsou zákonné normy a prováděcí vyhlášky, které zatím v mnoha zemích chybí. Vlastní zásah proti narušiteli pak vyžaduje značnou souhru všech zasahujících jednotek a může být dosti nákladný (viz. „Laser Pointer leads to arrest“, video: http://youtu.be/9IP8FHUlV3I).

   Samotné technické aspekty přiblížil a zopakoval účastníkům semináře Hans-Dietrich Reidenbach u University of Cologne a obsahem prezentace nevybočil z kvality prezentací, které byly např. předneseny pracovníky Univerzity Obrany v Brně na setkáních s touto tématikou uskutečněných v ČR. Potvrdil pouze fakt, že s pokročilou technologií je dnes dosažitelný levný, malý zdroj o výkonu až 1000mW, který je již vážným nebezpečím pro zdraví zasažených osob. Zároveň potvrdil, že největším rizikem zůstává nikoliv hrozba poškození oka, ale tzv. „visual impairment“, čili dočasné oslepení, které může trvat kolem 10sec., což je např. při vzletu významný časový úsek, po který není pilot schopen orientace v kabině a sledování letových přístrojů.

04.JPG

© University of Cologne, 2011

 

   Captain Jo Schoenmaker (KLM - VNV, ECA) zopakoval svoji přednášku o postojích pilotů vzhledem ke zneužívání laserových zařízení k ozařování letadel a apeloval na urychlené a celosvětové přijetí Doc9815 ICAO (Manual on Laser Emitters and Flight Safety). Za dopravní piloty také podpořil celosvětovou regulaci prodeje laserových zařízení s cílem snížit pravděpodobnost jejich zneužití.

Zástupce IATA ve svém vystoupení zdůraznil nutnost zlepšení a rozvoje celosvětového přístupu k „ohlašování událostí v letovém provozu“, zejména pak co se týká rychlosti reakce na hlášení a přijetí nápravných a preventivních opatření.

 

 

1.    Další směřování postupu

   Účastníci semináře se shodli, že v současné době je nutné zejména zlepšit způsob předávání informací tak, aby bez význačného zpoždění dorazila informace o laserovém útoku orgánům oprávněným provést zásah a případné zadržení pachatele (obvykle policie). Z toho důvodu bylo apelováno na posádky letadel, aby informovaly příslušná pracoviště ATC co nejdříve a s ohledem na stanované postupy pro ochranu vlastního zdraví i co nejpřesněji popsaly čas a polohu odkud byl letoun laserovým paprskem zasažen.

Současná situace se dá popsat následovně:

 

Víme:

·        co laser je

·        jaká jsou rizika jeho zneužití

·        že jsou lasery zneužívány k ozařování letadel

 

Máme:

·       hlášení o zneužití laserového zdroje

·       hlášení o poškození zdraví

·       statistiku událostí

 

Ale nevíme:

·       jak aktivovat zásahovou jednotku

·       jak zjistit a zajistit pachatele

·       jak uplatňovat dostupnou legislativu

 

2.    Prevence

   Zástupci policejních sborů se shodli na tom, že větší informovanost občanů a spolupráce s veřejností může usnadnit prevenci událostí, případně urychlit zásah policie vůči konkrétnímu pachateli.

   Je nutná lepší spolupráce s justičními orgány a urychlené uzavření rozpracovaných případů a vytvoření precedentních rozsudků. V tomto smyslu zatím nejlépe funguje britský předpis CAP 736.

   Samostatnou kapitolou je prevence a přímá ochrana proti zásahu posádek letadel laserovým paprskem. Technické řešení „pro 21.století“ představili pracovníci Queen Mary University of London v podobě tzv. metamateriálů. Jde o nové speciální materiály, u nichž je vnitřní struktura „programována“ již od jejich atomů, což umožňuje dosahovat velmi nestandardních vlastností. Jednou takovou vlastností může být disipace světelného toku určité vlnové délky.

02.jpg

© Queen Mary University, London, 2011

 

   Ve své prezentaci představili možné řešení v podobě tenké vrstvy takového metamateriálu nanesené na okenní skla letadel. V současné době jsou ale takové materiály na trhu nedostupné a nachází se ve stadiu laboratorních zkoušek.

03.jpg

© Queen Mary University, London, 2011